SCHOLEN HAAKSBERGEN

De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers! – Haaksbergen

Op de Paus Joannes is elke leerling een Kanjer en te vertrouwen. De school leert leerlingen met vertrouwen naar zichzelf te kijken, zodat zij met vertrouwen leren kijken naar de ander.  

De leerlingen en het team van de Paus Joannes zijn zichtbaar lerend.

Zij kunnen verwoorden waarom zij leren, wat zij leren en hoe zij leren. Zij kunnen de volgende leerstappen omschrijven, vragen actief om feedback, zien fouten als kansen, durven te zeggen als ze iets niet weten en vragen om hulp. Zij vergaren een stevige basis aan kennis en vaardigheden die hen in staat stelt goed te functioneren in de maatschappij. 

Op de Paus Joannes zorgt de kwaliteit van ons lesgeven voor verschil! De doelen en succescriteria zijn de moeite waard, zijn uitdagend, zijn ontwikkelingsgericht en betekenisvol voor de leerlingen.  

AdoptIdee sluit goed aan bij de visie van de Paus Joannes. AdoptIdee zal onze leerlingen inspireren en motiveren door leren een context te geven. We zien met AdoptIdee een mooie kans om onze  leerlingen te laten ontdekken hoe breed techniek is en hoe de werkpraktijk eruit ziet! 

Het onderwijs op De Kameleon – Haaksbergen

Uitgangspunt voor ons onderwijs is dat ieder kind, iedere leerkracht en iedere ouder zich veilig en gezien voelen. Een positief welbevinden van kinderen op onze school is de belangrijkste voorwaarde om te komen tot leren. 

 

Het doel van basisschool De Kameleon is dat wij willen bereiken dat ieder kind aan het eind van de basisschoolperiode in staat is als een zelfstandige, sociale en positief-kritisch ingestelde leerling deel te nemen aan de voor hem of haar best passende vorm van voortgezet onderwijs. Om dit te bereiken werken wij handelings- en opbrengstgericht.

Vanuit het welbevinden werken wij aan betrokkenheid. Als kinderen zich betrokken voelen bij de school en de leerstof, heeft dat een positief effect op alles wat ze op school leren.

Vanuit welbevinden en betrokkenheid werken wij aan de competentie- en prestatieontwikkeling.

Als basis daarvoor leren wij kinderen de basisvaardigheden rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, taal, schrijven en spelling aan. Maar ook besteden wij ruim aandacht aan de creatieve ontwikkeling van kinderen en aan wereldoriëntatie.

Wereldoriëntatie wordt thematisch aangeboden door middel van VierKeerWijzer, een methodiek waarin gebruikt wordt gemaakt van de theorie van de Amerikaanse onderwijspsycholoog Howard Gardner betreffende de meervoudige intelligenties. In deze methodiek is veel ruimte voor de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden en voor de creatieve vakken.

Binnen ons onderwijs proberen wij tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind. Zo werken wij individueel of in kleine groepjes met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.  Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, bieden wij een speciaal aanbod via de flexgroep aan.

De St. Bonifatiusschool – Haaksbergen

De St. Bonifatiusschool in Haaksbergen is een middelgrote basisschool in de wijk de Veldmaat en staat voor kwalitatief goed en passend onderwijs op basis van veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect. Zo bereiden we de kinderen zo goed mogelijk op het latere functioneren in de moderne maatschappij.     

We willen: 

  • Kinderen uitdagen en stimuleren om hun mogelijkheden zelfstandig en verantwoordelijk  te ontwikkelen; 
  • Kinderen een positief kritische houding aanleren, zodat ze zelf nadenken over hun werkhouding en resultaten en eigenaar zijn van hun ontwikkeling; 
  • Een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 nastreven; 
  • Rekening  houden  met de verschillen in het ontwikkelingsniveau en de capaciteiten van de kinderen; 
  • Elke leerling zo optimaal mogelijke leeropbrengsten laten behalen; 
  • Ervoor zorgen dat de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen op orde zijn.

Ondernemers

Alle deelnemende ondernemers werken met volle overgave en passie aan innovatieve ICT-gerelateerde projecten.

Sponsoren

Als initiatiefnemer van AdoptIDee stimuleert PNO ondernemerschap, het creëren van nieuwe ideeën en innovatief onderwijs.