SCHOLEN HAAKSBERGEN

De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers! – Haaksbergen

Op de Paus Joannes is elke leerling een Kanjer en te vertrouwen. De school leert leerlingen met vertrouwen naar zichzelf te kijken, zodat zij met vertrouwen leren kijken naar de ander.  

De leerlingen en het team van de Paus Joannes zijn zichtbaar lerend.

Zij kunnen verwoorden waarom zij leren, wat zij leren en hoe zij leren. Zij kunnen de volgende leerstappen omschrijven, vragen actief om feedback, zien fouten als kansen, durven te zeggen als ze iets niet weten en vragen om hulp. Zij vergaren een stevige basis aan kennis en vaardigheden die hen in staat stelt goed te functioneren in de maatschappij. 

Op de Paus Joannes zorgt de kwaliteit van ons lesgeven voor verschil! De doelen en succescriteria zijn de moeite waard, zijn uitdagend, zijn ontwikkelingsgericht en betekenisvol voor de leerlingen.  

AdoptIdee sluit goed aan bij de visie van de Paus Joannes. AdoptIdee zal onze leerlingen inspireren en motiveren door leren een context te geven. We zien met AdoptIdee een mooie kans om onze  leerlingen te laten ontdekken hoe breed techniek is en hoe de werkpraktijk eruit ziet! 

Het onderwijs op De Kameleon – Haaksbergen

Uitgangspunt voor ons onderwijs is dat ieder kind, iedere leerkracht en iedere ouder zich veilig en gezien voelen. Een positief welbevinden van kinderen op onze school is de belangrijkste voorwaarde om te komen tot leren. 

 

Het doel van basisschool De Kameleon is dat wij willen bereiken dat ieder kind aan het eind van de basisschoolperiode in staat is als een zelfstandige, sociale en positief-kritisch ingestelde leerling deel te nemen aan de voor hem of haar best passende vorm van voortgezet onderwijs. Om dit te bereiken werken wij handelings- en opbrengstgericht.

Vanuit het welbevinden werken wij aan betrokkenheid. Als kinderen zich betrokken voelen bij de school en de leerstof, heeft dat een positief effect op alles wat ze op school leren.

Vanuit welbevinden en betrokkenheid werken wij aan de competentie- en prestatieontwikkeling.

Als basis daarvoor leren wij kinderen de basisvaardigheden rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, taal, schrijven en spelling aan. Maar ook besteden wij ruim aandacht aan de creatieve ontwikkeling van kinderen en aan wereldoriëntatie.

Wereldoriëntatie wordt thematisch aangeboden door middel van VierKeerWijzer, een methodiek waarin gebruikt wordt gemaakt van de theorie van de Amerikaanse onderwijspsycholoog Howard Gardner betreffende de meervoudige intelligenties. In deze methodiek is veel ruimte voor de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden en voor de creatieve vakken.

Binnen ons onderwijs proberen wij tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind. Zo werken wij individueel of in kleine groepjes met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.  Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, bieden wij een speciaal aanbod via de flexgroep aan.

De St. Bonifatiusschool – Haaksbergen

De St. Bonifatiusschool in Haaksbergen is een middelgrote basisschool in de wijk de Veldmaat en staat voor kwalitatief goed en passend onderwijs op basis van veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect. Zo bereiden we de kinderen zo goed mogelijk op het latere functioneren in de moderne maatschappij.     

We willen: 

 • Kinderen uitdagen en stimuleren om hun mogelijkheden zelfstandig en verantwoordelijk  te ontwikkelen; 
 • Kinderen een positief kritische houding aanleren, zodat ze zelf nadenken over hun werkhouding en resultaten en eigenaar zijn van hun ontwikkeling; 
 • Een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 nastreven; 
 • Rekening  houden  met de verschillen in het ontwikkelingsniveau en de capaciteiten van de kinderen; 
 • Elke leerling zo optimaal mogelijke leeropbrengsten laten behalen; 
 • Ervoor zorgen dat de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen op orde zijn.

De RK Basisschool Pius X

Bij de Pius X. leren de kinderen dat ze zichzelf mogen zijn. Rekening houden met elkaar en respect hebben voor elkaar zijn voor ons erg belangrijk. Zo willen wij een veilige en fijne school zijn voor iedereen met kernwaarden: vertrouwen, rust, duidelijkheid, veiligheid en kwaliteit. 

De Pius X staat voor:

 • kwalitatief goed basisonderwijs verzorgen vanuit een gestructureerde, veilige en uitdagende leer- en werkomgeving, waarbinnen alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen;
 • een goed pedagogisch klimaat creëren waarbij de ontwikkeling van iedere leerling centraal staat;
 • leerlingen opvoeden naar gelukkige, zelfstandige, creatieve en kritisch denkende kinderen in een steeds veranderende maatschappij;
 • leerlingen ontwikkelen tot ondernemende kinderen die sociaal en digitaal vaardig zijn en goed kunnen samenwerken;
 • een lerende organisatie zijn.

Binnen de Pius X hebben leerkrachten en leerlingen ieder hun eigen verantwoordelijkheden om aan de gestructureerde, veilige en uitdagende leer- en werkomgeving vorm en inhoud te geven.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op leer-, gedrags- en sociaal-emotioneel gebied.

Basisschool Honesch

Buitengewoon Honesch | Deze twee woorden vatten heel compact samen waar basisschool Honesch in het mooie buitengebied van Haaksbergen voor staat: Een ‘gewone’ basisschool in het buitengebied Langelo/Honesch, maar juist de samenstelling met ‘buitengewoon’ geeft de extra dimensie aan deze basisschool.

“Als je gelooft in jezelf is veel mogelijk.”

Basisschool Honesch is een buitengewone leerplek in het groen waar de leerlingen leren, bewegen en zich ontwikkelen tot wie ze zijn. Met uitdagingen die bij ze passen.

Onze omgeving verandert steeds sneller. Naast de digitalisering waar onze leerlingen elke dag mee te maken hebben, vinden wij het belangrijk dat wij een veilige, rustige plek kunnen bieden. Leren ontstaat in relatie met en tot elkaar. Samen in een vertrouwelijke omgeving optimaal kunnen groeien en iedere keer weer kansen bieden om het beste uit ieder kind te halen. Basisschool Honesch is een school waar jong en oud samen spelen en leren.

De term ‘adaptief onderwijs’ houdt in, dat de leerkracht rekening houdt met verschillen die kinderen kenmerken. De leerkracht zorgt ervoor, dat hij de leeromgeving zo inricht, dat het kind zich veilig en prettig voelt. Hij zorgt ervoor, dat kinderen die iets meer aan kunnen hiertoe uitgedaagd worden. Leerlingen die nog wat extra aandacht voor een lesonderdeel nodig hebben, krijgen die ook. Op basisschool Honesch gaan we zoveel mogelijk uit van de capaciteiten en vaardigheden van kinderen. Dat kunnen wij alleen maar doen, als wij de kinderen regelmatig onderzoeken aan de hand van toetsen, testen, observaties en gesprekken met de kinderen en ouders. Aan de hand van deze gegevens proberen wij ons onderwijs zo goed mogelijk gestalte te geven. Wij baseren onze leerlingbegeleiding op de principes van handelingsgericht werken, handelingsgericht begeleiden, handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht leiding geven. Hierbij wordt gezocht naar afstemming m.b.t. de onderwijsbehoeften.

Het palet

Het Palet is de kleurrijkste basisschool van Haaksbergen. Wij mogen onszelf zijn, verschil is een kracht en wij zien kansen om vanuit betrokkenheid en plezier van elkaar te leren.

Bij KC Het Palet hebben we respect en acceptatie voor de onderlinge verschillen en daardoor (h)erkennen we ook ieders talent en kwaliteiten. De ontwikkeling van zowel het individu als het collectief is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (leerling-ouder-school), welke mede gefaciliteerd wordt door het creëren van een open, kleurrijke, maar ook geborgen sfeer. Het hebben van plezier staat daarbij voorop en we hoeven het niet altijd eens te zijn, om samen een te zijn.

CBS Op den Akker

Dit zijn wij: 

 • Een kleinschalige school
 • Een open christelijke school met normen en waarden
 • Een veilige school (0% pestgedrag volgens de leerlingenenquete!)
 • Vanaf september een Integraal Kindcentrum met onderwijs en opvang!
 • Gecertificeerde opleidingsschool
 • 5 gelijke dagen rooster: 8.20-14.00 uur
 • Vakdocent voor bewegingsonderwijs
 • Breinklas voor extra uitdaging
 • Een leerlingenraad
 • Leerkrachten met specialisaties
 • Volgens de ouders een 8!

Dit doen wij:

 • PBS (Positive Behaviour Support) voor een positief klimaat
 • Spelend en ontdekkend leren groep 1 t/m 4
 • Thema gericht werken in de bovenbouw
 • Samen leren
 • Digitaal en op papier werken
 • Engels in alle groepen
 • Technieklessen

Dit bieden wij:

 • Betrokkenheid
 • Persoonlijke aandacht
 • Rust en structuur
 • Samenwerking met ouders
 • Logopedie en Dyslexiebegeleiding binnen de school
 • Een hartelijk welkom voor ieder kind en iedere ouder!

Sint Bonifacius

De Bonifacius is een dorp in het klein,
waar we de handen uit de mouwen steken,
vreedzaam en nieuwsgierig zijn.
Er is plek voor jou en je talent,
je kunt je hier ontwikkelen tot wie jezelf echt bent!

Onze missie

 • De Bonifacius is een dorp in het klein:
  We zijn een oefenplaats waar we kinderen leren dat ze deel uitmaken van een gemeenschap binnen een democratische samenleving.
 • We zijn een plek waar verschillende talenten samenkomen: boekenwurmen, handen-uit-de-mouwers, creatievelingen en dromers. We helpen kinderen hun talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen tot wie ze zelf echt zijn.


Onze kernwaarden

 • Handen uit de mouwen
 • Vreedzaam
 • Nieuwsgierig


Onze visie

De Bonifacius is een lerende organisatie waarin we met elkaar het onderwijs ontwerpen en uitvoeren om zo vorm te geven aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen, nieuwsgierigheid en verwondering prikkelen en eigenaarschap ontwikkelen.

 

Ondernemers

Alle deelnemende ondernemers werken met volle overgave en passie aan innovatieve ICT-gerelateerde projecten.

Sponsoren

Als initiatiefnemer van AdoptIDee stimuleert PNO ondernemerschap, het creëren van nieuwe ideeën en innovatief onderwijs.